Howto & Tutorial‎ > ‎

DreamUp Tutorial


การใช้โปรแกรม Dreamup เพื่อแก้ปัญหาเครื่องบูทขึ้นไม่ได้ หรือ ขึ้นข้อความ "NO CA FOUND"


สำหรับท่านที่หลงลืมไม่ได้ flash SSL ตามหลังจากลง firmware ใหม่ไปแล้ว แล้วทำให้บูทไม่ขึ้น และมีข้อความขึ้นที่หน้าจอ OLED ว่า "NO CA FOUND" ไม่ต้องตกใจครับ ให้ท่านตามขั้นตอนนี้ หลังจากเสร็จแล้วท่านจะกลับมาใช้งานกล่องของท่านได้เหมือนเดิม